Airport Unasana

Novoprojektovani aerodrom Bihać spada u red manjih aerodroma. Areal aerodroma smješten je u prigradskom naselju Golubić, omeđen sa jedne strane rijekom Unom, sa druge strane postojećom cestom prema Lohovu. Konektovanje aerodromskog kompleksa se dešava sa magistralne ceste M5, u kojem slučaju bi spoj aerodromskom kompleksu dešavao u blizini kampa Orljani, te bi se morao također projektovati most preko rijeke Une.

Zgradom putničnog terminala dominira izlomljeni krov, reminiscencija na okolna brda i planine. Element krova je identitetski najbitnije obilježje aerodroma kao i kompletnog aerodromskog kompleksa. Krov statičko-konstruktivno počiva na principu čelične rešetke, te se oslanja na raster stubova, raspona 8.5 metara. Stubovi su izvedeni u ojačanom armiranom betonu. Krov nadsvođuje kompletan putnički terminal, te pravi nadstrešnicu u rasponu od 5 metara ispred ulaza u terminal. Ova krovna konzola štiti putnike od vremenskih nepogoda, kiše, sunca te pretvara prostor za čekanje u kvalitetni javni prostor. Ispred terminala su predviđene stajalište za taksije, kombije, kratko stanje za autobuse kao i automobile u čekanju.

Ideja terminala je prostornost, te je u tom smislu staklo kao materijal korišten kao pregrada između rejona za odlazak i dolazak, kao i kontinirana fasada. U prizemlju terminala se nalazi kafeterija, prostor za check-in, karte i predaju prtljage, prostor za odlazak i dolazak putnika, komercijalne površine i hol. Na spratu terminala su smještene prostorije za posadu te uprava aerodroma. Ove prostorije imaju separatni komunikacioni sistem te imaju pristup i kroz hol terminala kao i sa vanjske strane. Kancelarije uprave su prostorije sa prirodnom svjetlošću te imaju ugodnu radnu atmosferu.

Stajanka za avione je predviđena iza terminala, te je svojim dimenzijama predviđena za dva aviona srednje veličine, tipa Boing A319 (kapacitet 124 putnika). Projekt predviđa mogućnost širenja aerodroma, odnosno stajanke, terminala, hangara te pratećih objekata. Avio-toranj se nalazi udaljen cca. 40 metara od terminala, te je pozicioniran da ima nesmetan pogled na stajanku, voznu stazu kao i uzletno-sletnu stazu. Hangar se naslanja na hangarsku stajanku, koja može služiti za manje avione, te kao manevarska površina aerodroma. Ostali objekti aerodromskog kompleksa se razvijaju racionalno na parceli, radiona kao i vatrogasna služba blizu stajanke odnosno hangara i terminala, benzinska pumpa sa nadzemna tanka je najudaljenija tačka, gdje bi se u slučaju požara ili ekspolzije šteta minimalizirala.

Aerodromi, kao i željezničke i autobusne stanice i sl. su često mjesta prvog susreta i prvog utiska, te smatramo da grad Bihać kao i kompletna Unsko-Sanska regija zaslužuje dostojanstvenu i autentičnu ulaznu kapiju.


Project name: Airport Unasana


Location: Bihać, Bosnia and Herzegovina


See more projects: